GMMTV Application Terms and Conditions of Use

Terms of Service

By using our services, you agree to these terms. Please read them carefully.

We offer a wide range of services. Occasionally, there may be additional conditions or terms specific to each product (including the user’s age requirement). We will inform you of the additional terms when providing applicable services. Those additional terms are part of the agreement between you and us if you use those services.

Using our service

You must comply with any policy applicable to you in using the services.

Do not misuse our services, for example, do not interfere with our services or try to access them using a method other than the interface and the instructions that we provide. You may use our services only as permitted by law, including the applicable export and re-export control laws and regulations. We may suspend or stop providing our services to you if you do not comply with our terms or policies or if we are investigating suspected misconduct.

Using our services does not give you ownership of any intellectual property rights in our services or the content that you access. You may not use content from our services unless you obtain permission from its owner or are otherwise permitted by law. These terms do not grant you the right to use any branding or logos used in our services. Do not remove, obscure or alter any legal notices displayed in or along with our services.

Some of our services are available on mobile devices. Do not use such services in a way that distracts you and prevents you from obeying traffic or safety laws.

Your system account

You may need a Facebook, Google, or e-mail account in order to use our services. There may be other or additional terms applicable to you. Your system administrator may be able to access or disable your account. 

To protect your account, please keep your password confidential. You are responsible for the activities occurring in or through your account. Try not to use the same password as you do for any third party application.

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชัน GMMTV (Terms and Conditions)

Terms of Service

การใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

บริการของเรามีความหลากหลายมาก ในบางครั้งจึงอาจมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ (รวมทั้งข้อกำหนดเรื่องอายุของผู้ใช้บริการ) โดยเราจะแจ้งข้อกำหนดเพิ่มเติมไปกับบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระหว่างคุณกับเราหากคุณใช้บริการนั้นๆ

การใช้บริการของเรา

คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายใดๆ ที่มีต่อคุณภายในบริการนี้

ห้ามใช้บริการของเราโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น ไม่แทรกแซงบริการของเราหรือพยายามที่จะเข้าถึงโดยใช้วิธีการนอกเหนือไปจากอินเทอร์เฟซและคำแนะนำที่เราให้ไว้ คุณต้องใช้บริการของเราเฉพาะตามที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบในการควบคุมการส่งออกและการส่งออกซ้ำที่บังคับใช้ เราอาจระงับหรือหยุดการให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรา หรือหากเราตรวจสอบพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง 

การใช้บริการของเราไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ในบริการหรือเนื้อหาที่คุณเข้าถึง คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว หรือสามารถกระทำได้โดยกฎหมาย ข้อกำหนดนี้มิได้ให้สิทธิแก่คุณในการใช้การสร้างแบรนด์หรือโลโก้ใดๆ ที่ใช้ในบริการของเรา ห้ามนำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่แสดงในหรือกับบริการของเรา 

บริการบางอย่างของเราสามารถใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนทึ่ ห้ามใช้บริการดังกล่าวในลักษณะที่ทำให้คุณเสียสมาธิและทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรหรือกฎหมายด้านความปลอดภัย

บัญชี ที่ใช้งานระบบของคุณ

คุณอาจต้องมีบัญชี Facebook, Google หรือ E-mail เพื่อที่จะใช้บริการของเรา อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ หรือ เพิ่มเติมบังคับใช้กับคุณ และผู้ดูแลระบบของคุณอาจสามารถเข้าถึงหรือปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้ 

เพื่อปกป้องบัญชี ที่ใช้งานระบบของคุณ โปรดเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ คุณมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านบัญชี ที่ใช้งานระบบของคุณ พยายามไม่ใช้รหัสผ่านบัญชี ที่ใช้งานระบบของคุณ ซ้ำบนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.
@2020 GMMTV CO., LTD. - ALL RIGHTS RESERVED.   COOKIE POLICY  |   PRIVACY POLICY  |   TERMS OF SERVICE